Biz Club อำนาจ จับมือ หอการค้าและ YEC โดยการผลักดันของพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชน 3 ภาคส่วน คือ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ และ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฝ้ายขิด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในอีก 20 ปีข้างหน้า มีการกำหนด วิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ ” ศูนย์กลางธุรกิจ เมืองธรรมเกษตรยุคใหม่ เชื่อมโยงการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” และมีการจัดทำ SWOT เพื่อนำมาทำโครงการในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำหนดงบประมาณในปี 2561-62

เขียนและเรียบเรียง : ปิยะมาศ บัวแก้ว

 

บทคัดย่อ แนบท้าย จ.อำนาจเจริญ

และ (ร่าง)แผนงานและโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ใน เวทีเสวนาทบทวข้อมนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2561-2562  ระหว่างวันที่15-18  สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมด้วย สรุปได้ดังนี้
คณะทำงานทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรปลอดภัย  ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๓๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่  เกษตรจังหวัด  สภาเกษตรกรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด  ประมงจังหวัด  สหกรณ์จังหวัด  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และภาคประชาสังคม ได้พิจารณาจัดทำ (ร่าง)แผนงานและโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ในการประชุมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโรแมนติค    รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน   ๔  แผนงาน  ๒๔  โครงการฯ  ภายใต้วิสัยทัศน์  เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  เส้นทางการค้าชายแดน  ดังนี้

๑. แผนงานการพัฒนาการเกษตรรองรับเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า

๑.๑ โครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

๑.๒ โครงการเมืองปศุสัตว์โคเนื้อเพื่อการค้า

๑.๓ โครงการอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจและยูคาลิปตัส

๑.๔ โครงการเมืองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

๑.๕ โครงการไม้ผลเศรษฐกิจ (มะม่วงหิมพานต์  อินทผาลัม  ทุเรียน  เงาะ กาแฟ)

๑.๖ โครงการพัฒนาอ้อยสู่พืชเศรษฐกิจและพลังงาน

๑.๗ โครงการเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์แบบครบวงจร

๑.๘ โครงการเมืองเกษตรรุ่นใหม่แห่งอนาคต

๒. แผนงานเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

๒.๑ โครงการพืชผักชุมชนคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

๒.๒ โครงการคลังสัตว์น้ำชุมชนคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

๒.๓ โครงการคลังปศุสัตว์ชุมชนคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

๓. แผนงานการเกษตรสู่บริการที่มีมูลค่าสูง

๓.๑ โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม้ผลครบวงจร

๓.๒ โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ (สมุนไพร)

๓.๓ โครงการตลาดบนระบบดิจิตัล

๓.๔ โครงการตลาดการเกษตรชายแดน (ไทย ลาว)

๔. แผนงานการพัฒนาระบบการเกษตรมั่นคง ยั่งยืน

๔.๑ โครงการพัฒนาดินคุณภาพเพื่อการเกษตรคุณภาพ

๔.๒ โครงการคลังปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน

๔.๓ โครงการธนาคารพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

๔.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิตัลเพื่อการเกษตรแห่งอนาคต

๔.๕ โครงการนวัตกรรมการทำนาข้าวหอมมะลิ

๔.๖ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร และเกษตรกร ๔.๐

๔.๗ โครงการธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคม (Social Business)

๔.๘ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเกษตรในชุมชน (เพื่อให้บริการรับจ้าง จัดเก็บ กระจาย และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น การให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตร ห้องเย็น ลานตาก และคลังสินค้า โดยเน้นให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจ)

๔.๙ โครงการเมืองเกษตรสีเขียวทั้งจังหวัด (Total Green City)

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัด และแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี  เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Change) และการเจริญเติบโต (Growth)  สามารถยกระดับรายได้โดยรวมของจังหวัดให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เรียบเรียงโดย : นิรุธ อุทธา

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.