กำหนดการโครงการ Biz Club ทั่วประเทศ ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ (โดยใช้งบประมาณ 67,200 บาท/จังหวัด)

กำหนดการโครงการ Biz Club ทั่วประเทศ
ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ (โดยใช้งบประมาณ
67,200 บาท/จังหวัด)

(1) วันที่ 29 พ.ย. 2560 (ครั้งที่1) และ
วันที่ 8 ม.ค. 2561 (ครั้งที่ 2)
• ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club และเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ผู้ประกอบการชุมชน SME
• สถานที่: โดย Biz Club จ.สมุทรปราการ

(2) วันที่ 8 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพและ
ประชุมใหญ่ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club
• สถานที่: ณ ครัวคุณยาย
• โดย Biz Club จ.ประจวบคีรีขันธ์

(3) วันที่ 9 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: งานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
• สถานที่: โดย Biz Club จ.ฉะเชิงเทรา

(4) วันที่ 10 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: งาน Biz Club Meeting Day
• สถานที่: โดย Biz Club จ.อำนาจเจริญ

(5) วันที่ 10 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปิดรับ ปรับลุก
ปลุกธุรกิจเชียงราย
• สถานที่:
โดย Biz Club จ.เชียงราย

(6) วันที่ 11 มกราคม 2561
• ชื่อโครงการ: สัมมนา ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ
• สถานที่: โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิติ้
โดย Biz Club ภูเก็ต

(7).วันที่ 12 ม.ค.2561
•ชื่อโครงการ: การสร้างความแข็งแรงเครือข่ายธุรกิจ
Moc Biz Club สระแก้ว
•สถานที่ ห้องอาหาร The Romantic
โดย Biz Club สระแก้ว

(8) วันที่ 15 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: อบรมยกระดับมาตรฐาน ผปก.
ภาคผลิตและแปรรูปสู่โมเดิร์นเทรด
• สถานที่: โดย Biz Club จ.พังงา

(9) วันที่ 16 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: อบรม “การตลาดแบบเข้าถึง
Brand รวมทั้งเส้นทางของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในยุคดิจิทัล”
• สถานที่: ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์
• โดย Biz Club จ.พะเยา

(10) วันที่ 16 ม.ค.2561
•ชื่อโครงการ: การเชื่อมโยงการทำตลาดน้ำนครนายก
•สถานที่ ร้านอาหารล้อมฟาง จ.นครนายก
โดย Biz Club นครนายก

(11) วันที่ 17 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: OTOP ก็ GO Inter ได้
• สถานที่: ณ K Park Hotel
• โดย Biz Club สุราษฎร์ธานี

(12) วันที่ 18 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“Up your profile m Ake high profit with
Storytelling”
• สถานที่: ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
• โดย Biz Club จ.เชียงใหม่

(13) วันที่ 18 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: “พัฒนาศักยภาพเครือข่าย Biz club
Songkhla” จับล้านได้ไว Guideline Business 4.0
• สถานที่: ณ ห้องประชุม ห้างสยามนครินทร์
• โดย Biz Club จ.สงขลา

(14) วันที่ 18 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง
การพัฒนาผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ 4.0
• สถานที่: ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์ สปา
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
• โดย Biz Club จ.นครสวรรค์

(15) วันที่ 18 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: จัดประชุมเพื่อกำหนดการเลือกตั้ง
* เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ปทุมธานี

(16) 19 มกราคม 2561
ชื่อโครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน
Biz Club ขอนแก่น สานสัมพันธ์ พี่-น้อง
ชี้ช่องการทำธุรกิจ”
ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น
เครือข่าย Biz Club ขอนแก่น

(17) วันที่ 19 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เครือข่ายธุรกิจ บิสคลับ บุรีรัมย์
• สถานที่: ณ โรงแรมบุรีเทล
• โดย Biz Club จ.บุรีรัมย์

(18) วันที่ 20 มกราคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Biz Club 4.0
สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ” ในหัวข้อ
“มองชุมพรปี 61 “
• สถานที่:
• โดย Biz Club จ.ชุมพร

(19) วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
หัวข้อ เชื่อมโรงแลพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
MOC Biz Club
ลานกิจกรรมหน้าศูนย์อาหารห้อง Big C กระบี่
Biz Club กระบี่

(20) วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
ชื่อโครงการ : Biz Club Meeting Day
โรงแรม รีเจ้นท์ อุบลราชธานี
Biz Club อุบลราชธานี

(21) วันที่ 22 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความได้
เปรียบเชิงธุรกิจ พิชิตตลาดสากล ด้วย Marketing 4.0
และแผน BMC”
• สถานที่: ห้อง ยูงรำแพน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี
• โดย Biz Club จ.ชลบุรี

(22) วันที่ 22 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
• สถานที่: ณ อายตานิค รีสอร์ท ถนนบายพาส ราชบุรี
• โดย Biz Club จ.ราชบุรี

(23) วันที่ 22 มกราคม 2561
* หัวข่อ: อบรมผู้ประกอบการภายใต้โครงการ
“Digital Economy สำหรับผู้ประกอบการ
By Biz Club”
สถานที่ : โรงแรมเจ.พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร ห้องมรกต
เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดยโสธร

(24) วันที่ 22-23 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
Moc Biz Club Surin โดยการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”
• สถานที่: ณ โรงแรมมาตินา
• โดย Biz Club จ.สุรินทร์

(25) วันที่ 23 มกราคม 2561
• ชื่อโครงการ การสร้างเครือข่าย ตามนโยบาย
สร้าง network
• สถานที่ โรงแรมมารีน่า
• โดย Biz Club จ. ระยอง

(26) วันที่ 24 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: “การพัฒนาผู้ประกอบการ
สู่การเป็นนักขายมืออาชีพ”
• สถานที่: ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว
• โดย Biz Club จ.กำแพงเพชร

(27) วันที่ 25 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคเพิ่มยอดขายจากตลาดออนไลน์ ”
• สถานที่: ณ ครัวนิวรสทิพย์
• โดย Biz Club จ.สมุทรสาคร

(28) วันพุธที่ 25 มกราคม 2561
ชื่อโครงการ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
MOC Biz club นครราชสีมา
• สถานที่: โรงแรม วีวัน จังหวัดนครราชสีมา
Biz Club นครราชสีมา

(29) วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
ชื่อโครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สกลนคร”
• สถานที่: ณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์พาเลซ สกลนคร
Biz Club สกลนคร

(30) วันที่ 25 มกราคม 2561
• ชื่อโครงการ: การสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย
Moc Biz Club เพื่อความสำเร็จการทำงาน
เป็นทีม
• สถานที่: ห้องประชุมศูนย์วิจัย และพัฒนาการ
ปศุสัตว์ เขต 4 จ.มหาสารคาม
• โดย Biz Club มหาสารคาม

(31) วันที่ 27-28 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: ร่วมกับ สนง.พาณิชย์ลำปาง
และคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างความเข็มแข็ง เครือข่าย Moc Biz Club”
• สถานที่: ณ.ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
• โดย Biz Club จ.ลำปาง

(32) วันที่ 29-30 ม.ค. 2561
• ชื่อโครงการ: จัดกิจกรรมอบรม “เชื่อมโยงพัฒนาเครือข่าย
Biz club 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
• สถานที่: ณ.โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
• โดย Biz Club จ.ยะลา / Biz Club จ.ปัตตานี และ
Biz Club จ.นราธิวาส

(33) วันที่ 30 ม.ค. 2561
* หัวข้อ : “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบิสคลับสู่ผู้ประกอบการอาชีพ”
• สถานที่: โรงแรมชัยคณาธานี, พัทลุง
• โดย Biz Club พัทลุง

(34) วันที่ 30 มกราคม 2561
หลักสูตร “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
* หัวข้อ: ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์
และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0
(Branding & Marketing 4.0)
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC / CLMV”
สถานที่ : โรงแรม วานา เวลเนส รีสอร์ท ที่หนองคาย
บิสคลับ กลุ่มอีสานบน 1 ประกอบด้วย
อุดรธานี , หนองคาย , บึงกาฬ, หนองบัวสำภู เลย

(35) วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
* หัวข้อ: “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Biz Club 4.0
สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ”
*สถานที่: ณ โรงแรมลิกอร์ นครศรีธรรมราช
• โดย Biz Club นครศรีธรรมราช

(36) วันที่ 31 มกราคม 2561
•ชื่อโครงการ: เทคนิคการถ่ายภาพและวีดีโอ บน
Smartphone เพื่อธุรกิจ E-Commerce
•สถานที่ โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี
โดย Biz Club ปราจีนบุรี

(37)
Biz Club จันทบุรี
จัดกิจกรรมให้กับสมาชิก Biz Club จันทบุรี
โดยไม่ใช่งบ 67,200.-

(38) มีนาคม 2561
* หัวข่อ: “ส่องโอกาสธุรกิจชาวตราด ในโลกการค้ายุคใหม่”
*สถานที่: ณ
• โดย Biz Club ตราด

(39) วันที่ 31 มกราคม 2561
* หัวข่อ: โครงการพัฒนาผู้ประกอบการบิสคลับ
สู่ Modern Trade (Take Biz Club to Global)
*สถานที่: โรงแรม เดอะ แกลเลอรี่ ดีไซน์
Biz Club ศรีสะเกษ

5-6 ก.พ. 2561
โครงการเชื่อมโยง และศึกษาดูงานการค้าชายแดน กาญจนบุรี – แม่สอด

*สถาสที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

(40) 12 กุมภาพันธ์ 2561
* หัวข่อ: กิจกรรมเชื่อมโยง Biz Club Together Day ครับ
*สถานที่:
Biz Club กรุงเทพฯ

(41) เดือนมีนาคม 2561
ขอเลื่อนออกไปก่อน พาสมาชิกไปเยือนหนองคาย
เมืองหน้าด่าน แต่ติดงานภาคอีสาน
แจ้งกลับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Biz Club ชัยภูมิ

รวมทั้งสิ้น 45 จังหวัด

หมายเหตุ: รวบรวมและบันทึกโดย ทีมเลขาบิสไทย และเลขาบิสคลับภาคทุกภาค

โพสต์ : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.