การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club Buriram

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจ

MOC Biz Club Buriram ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นความสำคัญ

ได้มองเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้เกิดความแข็งแกร่ง

ให้กับผู้ประกอบการณ์ในทุกระดับ เพราะเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เป็น

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นในระดับภูมิภาค ในแต่ละ

พื้นที่ โดยการทำงานในรูปแบบประชารัฐมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลาง

ในการเชื่อมโยง

 

ในการอบรมสัมมนาเขิงปฏิบัติการณ์ ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมสัมมนาถึง 75 คน

มาจากสายกลุ่มธุรกิจ 6 กลุ่ม ได้แก่

 

  1. คลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  2. คลัสเตอร์ท่องเที่ยวและบริการ
  3. คลัสเตอร์เกษตร ปศุสัตว์และประมง
  4. คลัสเตอร์ สปา สมุนไพร เครื่องสำอาง
  5. คลัสเตอร์อาหารและเครื่องดื่ม
  6. คลัสเตอร์เทคโนโลยีและนวตกรรม

โดยวิทยากรอบรม ได้เรียนเชิญ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ กลุ่มจังหวัด

นครชัยบุรินทร์ และประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club นครราชสีมา

นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ และนายวีระยุทธ  บำรุงธนทรัพย์  วิทยากร

บิสคลับ นครราชสีมา และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์

ภายใน เครือข่ายธุรกิจ MOC บิสคลับ บุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

แก่สมาชิกในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ ครั้งนี้ ได้แก่

 

– นายสภา  เศรษฐนุรักษ์  การปักหมุดธุรกิจ

– นายทรงฤทธิ์ ปะเมโท   การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์

– นางอำนวย สลับเพชร   ข้าวฮ่างดินภูเขาไฟ

– นางศุลีพร เศรษฐดาวิทย์ การย้อมผ้า ทอผ้า

– นายกฤตพงศ์ เศรษฐดาวิทย์ ผ้า GI

– นายธิติพงศ์  พิรุณ  การทำงานร่วมกันในองค์กร

– นายธนยศ  เภตรารัตน์  พิธีกร/และผู้นำอภิปราย

 

การประเมินผล การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ กิจกรรมนี้เป็น

กิจกรรมแรก ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายธุรกิจ

MOC บิสคลับ บุรีรัมย์  ขับเคลื่อน เชิงธุรกิจร่วมกัน  ประเมินผล

ในภาพรวม

 

  1. สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์เกินกว่าร้อยละ 75
  2. ความพึงพอใจในการสัมมนา ร้อยละ 80
  3. ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการบริการเครือข่ายบิสคลับ

และเจ้าหน้าที่ของพาณิชย์ มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก…

  1. แนวโน้มความเป็นปึกแผ่นของเครือข่าย ธุรกิจบิสคลับบุรีรัมย์

มีแนวโน้มที่จะเพิ่มศักยภาพสูงขึ้น

 

นายธนยศ  เภตรารัตน์

เลขานุการ เครือข่ายธุรกิจ

MOC Biz Club Buriram

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เช้าอบรม

ถ่ายรูปรวมบางกลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่ม

วิทยากร

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.