กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชูโมเดล MOC Biz Club ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเผยโฉมผู้ได้รับรางวัล MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้กำลังใจกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานโดดเด่น ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและสร้างการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดี และกรณีศึกษาให้กับเครือข่ายธุรกิจอื่นๆ ต่อไป โดยเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด ที่มีผลงานโดดเด่นใน 10 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการตลาดชุมชน (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการส่งเสริมพัฒนาตลาด สร้างโอกาสและรายได้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดพะเยา และ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดลพบุรี โดยนายธรรมพลก์ ศรีสกุล ประธานเครือข่าย Biz Club จ.พะเยา กล่าวว่า “ดีใจที่ได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนที่เราส่งเสริมการสร้างพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งขยายเครือข่ายเกษตรกรซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างรายได้กระจายอาชีพให้กับสมาชิกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมองหาช่องทางการตลาดด้านอื่นๆ เพื่อส่งออกสินค้าอีกด้วย”

ด้านนายประดิษฐ์ โรจนพร ประธานครือข่ายธุรกิจ Biz Club จ.ลพบุรี กล่าวว่า “ตลาดชุมชนที่เราทำอยู่ตั้งใจให้เป็นช่องทางการค้าของคนในชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน สินค้าที่เรามีในชุมชนเราสร้างเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรา สร้างสินค้าและตลาดของเราให้เป็นที่จดจำเป็นอัตลักษณ์ให้คนที่มาต้องนึกถึงเรา”

2. ด้านการตลาดออนไลน์ (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนพดล จันทร์เกตุ คณะกรรมการ Biz Club จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า“เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัล โดยแนวคิดของการทำตลาดออนไลน์ของเราคือ รวบรวมผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในตัวสินค้ามาอยู่บนเว็บไซต์ Biz Club Surat Thani .com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น”

3. ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านสร้างสรรค์การตลาดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่เครือข่ายและชุมชน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานเครือข่าย Biz Club จ.ขอนแก่น กล่าวว่า “มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะทางเครือข่ายของเรามีการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก ซึ่งเชื่อว่าผลงานที่ทำจะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป”

4. ด้านการตลาดสู่สากล (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการเพิ่มศักยภาพทางการค้า เชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดจันทบุรี โดย ดร. ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานเครือข่าย Biz Club จ.จันทบุรี ระบุว่า “จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองการค้าชายแดนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไปสู่เป้าหมายการเป็นมหานครของผลไม้ของโลก และการค้าชายแดน เราจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล ด้วยการเป็นผู้ส่งออสินค้า รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย”

5. ด้านการบริหารจัดการ (เครือข่ายธุรกิจที่มีเป้าหมายและแผนบริการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดนครราชสีมา โดยนายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธาน Biz Club จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การสร้างเครือข่ายธุรกิจ Biz Club เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปแบบยั่งยืนทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในกลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในแบบเดียวกัน”

6. ด้านการพัฒนาสมาชิก (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานการสร้างความเข้มแข็ง และประโยชน์แก่สมาชิกอย่างชัดเจน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กรุงเทพมหานคร โดยนายนพทัต บุณยเกียรติ ประธานเครือข่าย Biz Club กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ยินดีและเป็นเกียรติที่ Biz Club กรุงเทพ ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพสมาชิก แนวคิดของ Biz Club กรุงเทพได้จัดสรรกิจกรรมมากมาย หลากหลายด้านเพื่อสนับสนุนให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจด้วยตนเองซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน”

7. ด้านนวัตกรรมการค้า (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดสตูล โดยคุณปยุต ติ้นสกุล ประธานเครือข่าย Biz Club จ.สตูล ระบุว่า “รู้สึกยินดี ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการค้า ด้วยแนวทางที่เราทำคือต้องการให้เกิดการขยายผลและต่อยอด หลังจากนี้คณะกรรมการจะได้เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนโดยเราได้สร้าง Market Place ที่สามารถซื้อขายผ่าน Application และสามารถเผยแพร่โปรโมชั่นสินค้า ข่าวสารจากผู้ขายให้กับผู้ใช้ได้โดยตรงผ่านทาง Application ภายใต้ชื่อ Town Portal”

8. ด้านการประสานและแบ่งปัน (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการร่วมมือร่วมใจ เชื่อมโยงพันธมิตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยดร.ชยุต จิตธำรงสุนทร ประธาน Biz Club จ.แม่ฮ่องสอน เปิดใจว่า “เรามองเรื่องการเชื่อมโยงการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน สินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนการค้าขาย การเดินทาง การท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือเขตเศรษฐกิจพิเศษของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเราตั้งเป้าที่จะยกระดับรายได้ต่อหัวของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้นต่อไป”

9. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานการมีส่วนร่วมเกื้อกูลพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดราชบุรี โดยนายกุณฑล ปูรณวัฒนะกุล ประธานเครือข่าย Biz Club จ.ราชบุรี กล่าวว่า “จังหวัดราชบุรีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะคิดว่าสิ่งที่เครือข่ายร่วมใจกันทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะถูกหยิบยกและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผลงานดีเด่นระดับประเทศ”

10. ด้านการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย (เครือข่ายธุรกิจที่มีผลงานด้านการบูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม) ได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า “รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ Biz Club อำนาจเจริญ ในด้านการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนด้านนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่นในสาขารางวัลทั้ง 10 ด้าน จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในงาน “The Power of Local Economy: รวมพลังธรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ณ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่ม Micro SMEs โดยเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะเป็นกำลังสำคัญร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจตลอดจนจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางการค้าและโอกาสทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งง ยั่งยืนต่อไป

เนื้อหา : Littlebird
โพสต์ : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.